Funkční bloky systému REXYGEN
Referenční příručka

REX Controls s.r.o.

Verze 2.50.12
22.11.2022
Plzeň
1 Úvod
 1.1 Jak číst tuto příručku
 1.2 Formát popisu funkčních bloků
 1.3 Konvence pojmenování proměnných, bloků a subsystémů
 1.4 Kvalita signálu používaná v OPC
2 EXEC – Konfigurace exekutivy reálného času
 ARC – Archiv systému REXYGEN
 EXEC – Exekutiva reálného času
 HMI – Konfigurace visualizace
 INFO – Dodatečné informace o projektu
 IODRV – Vstupně-výstupní ovladač systému REXYGEN
 IOTASK – Úloha řídicího systému REXYGEN spouštěná ovladačem
 LPBRK – Rozpojení zpětné vazby
 MODULE – Rozšiřující modul systému REXYGEN
 OSCALL – Volání funkcí operačního systému
 PROJECT – Další nastavení projektu
 QTASK – Rychlá úloha řídicího systému REXYGEN
 SLEEP – Časovací blok pro Simulink
 SRTF – Blok pro nastavování příznaků běhu
 SYSEVENT – Čtení systémového logu
 SYSLOG – Zápis do systémového logu
 TASK – Standardní úloha řídicího systému REXYGEN
 TIODRV – Vstupně-výstupní ovladač systému REXYGEN s úlohami
 WWW – Obsah pro interní webserver
3 INOUT – Bloky vstupů a výstupů systému REXYGEN
 Display – Zobrazení vstupní hodnoty
 From, INSTD – Připojení signálu nebo vstupní signál
 Goto, OUTSTD – Zdroj signálu nebo výstupní signál
 GotoTagVisibility – Viditelnost zdroje signálu
 Inport, Outport – Vstupní a výstupní port
 SubSystem – Subsystém
 INQUAD, INOCT, INHEXD – Bloky vícenásobných vstupů
 OUTQUAD, OUTOCT, OUTHEXD – Bloky vícenásobných výstupů
 OUTRQUAD, OUTROCT, OUTRHEXD – Vícenásobné výstupy s verifikací
 OUTRSTD – Výstupní signál s verifikací hodnoty
 QFC – Kódování příznaků kvality signálu
 QFD – Dekódování příznaků kvality signálu
 VIN – Ověření kvality vstupního signálu
 VOUT – Nastavení kvality výstupního signálu
4 MATH – Matematické bloky
 ABS_ – Absolutní hodnota
 ADD – Součet dvou signálů
 ADDQUAD, ADDOCT, ADDHEXD – Součet více signálů
 CNB – Booleovská (logická) konstanta
 CNE – Předdefinovaná konstanta
 CNI – Celočíselná konstanta
 CNR – Reálná konstanta
 DIF_ – Blok diference
 DIV – Dělení dvou signálů
 EAS – Rozšířené sčítání a odečítání
 EMD – Rozšířené násobení a dělení
 FNX – Výpočet hodnoty funkce jedné proměnné
 FNXY – Výpočet hodnoty funkce dvou proměnných
 GAIN – Násobení konstantou
 GRADS – Gradientní optimalizace
 IADD – Celočíselné sčítání
 ISUB – Celočíselné odčítání
 IMUL – Celočíselné násobení
 IDIV – Celočíselné dělení
 IMOD – Zbytek po celočíselném dělení
 LIN – Lineární interpolace
 MUL – Násobení dvou signálů
 POL – Vyhodnocení polynomu
 REC – Převrácená hodnota
 REL – Relační operace dvou signálů
 RTOI – Konverze reálného čísla na celé číslo
 SQR – Druhá mocnina
 SQRT_ – Druhá odmocnina
 SUB – Odčítání dvou signálů
5 ANALOG – Zpracování analogových signálů
 ABSROT – Zpracování dat z absolutního snímače polohy
 ASW – Přepínač s automatickou volbou vstupu
 AVG – Filtr: vlečný průměr
 AVS – Rozběhová jednotka
 BPF – Filtr: pásmová propusť
 CMP – Komparátor s hysterezí
 CNDR – Kompenzátor složité nelinearity
 DEL – Dopravní zpoždění s inicializací
 DELM – Dopravní zpoždění
 DER – Derivace, filtrace a predikce z posledních n+1 vzorků
 EVAR – Vlečná střední hodnota a směrodatná odchylka
 INTE – Řízený integrátor
 KDER – Derivace a filtrace vstupního signálu
 LPF – Filtr: dolní propusť
 MINMAX – Vlečné minimum a maximum
 NSCL – Kompenzátor jednoduché nelinearity
 RDFT – Vlečná diskrétní Fourierova transformace
 RLIM – Omezovač strmosti
 S1OF2 – Výběr jednoho ze dvou analogových vstupů
 SAI – Zabezpečený analogový vstup
 SEL – Selektor analogového signálu
 SELQUAD, SELOCT, SELHEXD – Selektory analogového signálu
 SHIFTOCT – Posuvný registr pro průběžné ukládání hodnot
 SHLD – Vzorkovač (sample and hold)
 SINT – Jednoduchý integrátor
 SPIKE – Filtr pro potlačení poruch ve tvaru úzkých pulzů
 SSW – Jednoduchý přepínač
 SWR – Přepínač s rampovou funkcí
 VDEL – Dopravní zpoždění s proměnnou délkou
 ZV4IS – Tvarovač vstupního signálu pro potlačení vibrací
6 GEN – Generátory signálů
 ANLS – Řízený generátor po částech lineární funkce
 BINS – Řízený generátor binární posloupnosti
 BIS – Generátor binární posloupnosti
 MP – Ručně generovaný pulz
 PRBS – Pseudonáhodná binární posloupnost
 SG, SGI – Řízený generátor signálu
7 REG – Bloky pro regulaci
 ARLY – Relé s předstihem
 FLCU – Fuzzy regulátor
 FRID – Identifikace frekvenční charakteristiky
 I3PM – Identifikace modelu se třemi parametry
 LC – Derivační kompenzátor
 LLC – Integračně-derivační kompenzátor
 MCU – Jednotka pro ruční zadávání
 PIDAT – PID regulátor s reléovým autotunerem
 PIDE – PID regulátor se statikou
 PIDGS – PID regulátor s přepínáním sad parametrů
 PIDMA – PID regulátor s momentovým autotunerem
 PIDU – PID regulátor
 PIDUI – PID regulátor s parametry na vstupech
 POUT – Pulzní výstup
 PRGM – Programátor
 PSMPC – Prediktivní „pulse-step“ regulátor
 PWM – Blok šířkové modulace
 RLY – Relé s hysterezí
 SAT – Saturace výstupu s proměnnými mezemi
 SC2FA – Stavový regulátor systému 2. řádu s autotunerem
 SCU – Krokový regulátor s polohovou zpětnou vazbou
 SCUV – Krokový regulátor s rychlostním výstupem
 SELU – Selektor aktivního regulátoru
 SMHCC – Regulátor pro procesy s topením a chlazením
 SMHCCA – Regulátor pro procesy s topením a chlazením s autotunerem
 SWU – Přepínač vstupu pro vysledování
 TSE – Třístavový prvek
8 LOGIC – Logické řízení
 AND_ – Logický součin dvou signálů
 ANDQUAD, ANDOCT, ANDHEXD – Logický součin osmi signálů
 ATMT – Automat pro sekvenční řízení
 BDOCT, BDHEXD – Bitové demultiplexery
 BITOP – Bitová operace dvou celočíselných signálů
 BMOCT, BMHEXD – Bitový multiplexer
 COUNT – Řízený čítač
 EATMT – Extended finite-state automaton
 EDGE_ – Detekce hrany logického signálu
 EQ – Shodnost dvou signálů
 INTSM – Bitový posun a maska nad celým číslem
 ISSW – Jednoduchý přepínač celočíselných signálů
 ITOI – Transformace celých a binárních čísel
 NOT_ – Logická negace
 OR_ – Logický součet dvou signálů
 ORQUAD, OROCT, ORHEXD – Logický součet více signálů
 RS – Klopný obvod
 SR – Klopný obvod
 TIMER_ – Vícefunkční časovač
9 TIME – Bloky pro práci s časem
 DATE_ – Aktuální datum
 DATETIME – Čtení, nastavování a konverze času
 TIME – Aktuální čas
 WSCH – Týdenní časovač
10 ARC – Archivace dat
 10.1 Funkce archivačního subsystému
 10.2 Generování alarmů u a událostí
 ALB, ALBI – Alarmy pro logickou hodnotu
 ALN, ALNI – Alarmy pro číselnou hodnotu
 ARS – Uložení hodnoty do archivu
 10.3 Záznam trendů
 ACD – Archivní komprese s použitím delta kritéria
 TRND – Záznam trendů v reálném čase
 TRNDV – Záznam trendů v reálném čase (vektorová forma)
 10.4 Správa archivů
 AFLUSH – Vynucené zapsání archivu
11 STRING – Bloky pro práci s řetězci
 CNS – Textová konstanta
 CONCAT – Spojení stringů (podle vzoru)
 FIND – Nalezení textu
 ITOS – Konverze celého čísla na text
 LEN – Délka textu
 MID – Výřez textu
 PJROCT – Získání číselných hodnot z textu ve formátu JSON
 PJSOCT – Získání textových hodnot z textu ve formátu JSON
 REGEXP – Regular expresion parser
 REPLACE – Náhrada textu
 RTOS – Konverze čísla na text
 SELSOCT – Výběr textu z několika vstupů
 STOR – Koverze textu na číslo
12 PARAM – Bloky pro manipulaci s parametry
 GETPA – Blok pro vzdálené získání vektorového parametru
 GETPR, GETPI, GETPB – Bloky pro vzdálené získání parametru
 GETPS – Blok pro vzdálené získání parametru typu string
 PARA – Blok s vektorovým parametrem nastavitelným ze vstupu
 PARE – Blok s parametrem výběr ze seznamu nastavitelným ze vstupu
 PARR, PARI, PARB – Bloky s nastavitelným parametrem ze vstupu
 PARS – Blok s parametrem typu string nastavitelným ze vstupu
 SETPA – Blok pro vzdálené nastavování vektorového parametru
 SETPR, SETPI, SETPB – Bloky pro vzdálené nastavování parametru
 SETPS – Blok pro vzdálené nastavování parametru typu string
 SGSLP – Nastavování, čtení, ukládání a načítání parametrů
 SILO – Uložení vstupního signálu, načtení výstupního signálu
 SILOS – Uložení vstupního řetězce, načtení výstupního řetězce
13 MODEL – Simulace dynamických systémů
 CDELSSM – Stavový model spojitého lineárního systému s dopravním zpožděním
 CSSM – Stavový model spojitého lineárního systému
 DDELSSM – Stavový model diskrétního lineárního systému s dopravním zpožděním
 DSSM – Stavový model diskrétního lineárního systému
 EKF – Rozšířený (nelineární) Kalmanův filtr
 FOPDT – Model systému 1. řádu s dopravním zpožděním
 MDL – Model procesu
 MDLI – Model procesu s proměnnými parametry
 MVD – Motorizovaný pohon ventilu
 NSSM – Nelineární stavový model
 SOPDT – Model systému 2. řádu s dopravním zpožděním
14 MATRIX – Bloky pro maticové a vektorové operace
 CNA – Konstantní pole (vektor/matice)
 MB_DASUM – Součet absolutních hodnot
 MB_DAXPY – Provádí y := a*x + y pro vektory x,y
 MB_DCOPY – Kopíruje vektor x do vektoru y
 MB_DDOT – Skalární součin dvou vektorů
 MB_DGEMM – Provádí C := alpha*op(A)*op(B) + beta*C, where op(X) = X or op(X) = X^T
 MB_DGEMV – Provádí y := alpha*A*x + beta*y or y := alpha*A^T*x + beta*y
 MB_DGER – Provádí A := alpha*x*y^T + A
 MB_DNRM2 – Eukleidovská norma vektoru
 MB_DROT – Rovinná rotace vektoru
 MB_DSCAL – Násobení vektoru konstantou
 MB_DSWAP – Záměna dvou vektorů
 MB_DTRMM – Provádí B := alpha*op(A)*B or B := alpha*B*op(A), where op(X) = X or op(X) = X^T pro trojúhelníkovou matici A
 MB_DTRMV – Provádí x := A*x or x := A^T*x pro trojúhelníkovou matici A
 MB_DTRSV – Řeší jednu ze soustav rovnic A*x = B nebo A^T*x = B pro trojúhelníkovou matici A
 ML_DGEBAK – Zpětná transformace k ML_DGEBAL levých nebo pravých vlastních vektorů
 ML_DGEBAL – Vyvážení obecné reálné matice
 ML_DGEBRD – Redukce obedné reálné matice do bidiagonální formy pomocí ortogonální transformace
 ML_DGECON – Odhad převrácené hodnoty čísla podmíněnosti obecné reálné matice
 ML_DGEES – Výpočet vlastních čísel, Schurovy formy a volitelně matice Schurových vektorů
 ML_DGEEV – Výpočet vlastních čísel a volitelně levých a/nebo pravých vlastních vektorů
 ML_DGEHRD – Redukce reálné obecné matice A na horní Hessenbergovu formu
 ML_DGELQF – Výpočet LQ factorizace reálné matice A s rozměry M x N
 ML_DGELSD – Výpočet řešení s minmální normou reálné lineární úlohy nejmenších čtverců
 ML_DGEQRF – Výpočet QR factorizace reálné matice A s rozměry M x N
 ML_DGESDD – Výpočet singulární dekompozice (SVD) reálné matice A s rozměry M x N
 ML_DLACPY – Kopíruje celou nebo část matice do jiné matice
 ML_DLANGE – Výpočet některé z maticových norem obecné matice
 ML_DLASET – Inicializuje mimodiagonální a diagonální prvky matice na zadané hodnoty
 ML_DTRSYL – Řešení reálné Sylvesterovy rovnice pro kvazitrojúhelníkové matice A a B
 MX_AT – Hodnota prvku matice/vektoru
 MX_ATSET – Nastavení hodnoty prvku matice/vektoru
 MX_CNADD – Přičte skalár ke každému prvku matice/vektoru
 MX_CNMUL – Vynásobí matici/vektor skalárem
 MX_CTODPA – Discretizace spojitého modelu (A,B) do (Ad,Bd) s využitím Padéových aproximací
 MX_DIM – Dimenze matice/vektoru
 MX_DIMSET – Nastavení dimenze matice/vektoru
 MX_DSAGET – Uložení submatice A do matice B
 MX_DSAREF – Nastavení odkazu na submatici A do matice B
 MX_DSASET – Uložení matice A do submatice v B
 MX_DTRNSP – Transpozice obecné matice: B := alpha*A^T
 MX_DTRNSQ – Transpozice čtvercové matice na místě: A := alpha*A^T
 MX_FILL – Vyplnění reálné matice/vektoru
 MX_MAT – Blok pro uložení dat matice
 MX_RAND – Náhodně vygerenovaná matice nebo vektor
 MX_REFCOPY – Kopírování vstupních odkazů na matice A a B do jejich výstupních odkazů
 MX_SLFS – Ukládání a čtení matice/vektoru do souboru nebo textového retězce
 MX_VEC – Blok pro uložení dat vektoru
 MX_WRITE – Výpis matice/vektoru do konzole/systemého logu
 RTOV – Vektorový multiplexer
 SWVMR – Přepínač vektorového/maticového/odkazovacího signálu
 VTOR – Vektorový demultiplexer
15 SPEC – Speciální bloky
 EPC – Blok pro spouštění externích programů
 HTTP – Blok pro generování požadavků HTTP GET a POST (zastaralý)
 HTTP2 – Blok pro generování požadavků HTTP GET a POST
 SMTP – Blok pro odesílání e-mailových oznámení přes SMTP
 STEAM – Přepočet vlastností páry
 RDC – Komunikační blok
 REXLANG – Volně programovatelný blok
16 LANG – Speciální bloky
 PYTHON – Volně programovatelný blok v jazyce Python
17 MQTT – Komunikace přes MQTT protokol
 MqttPublish – Odeslání zprávy protokolem MQTT
 MqttSubscribe – Odběr zpráv z MQTT topic
18 MC_SINGLE – Řízení pohybu v jedné ose
 RM_Axis – Osa pro řízení pohybu
 MC_AccelerationProfile, MCP_AccelerationProfile – Generování trajektorie (zrychlení)
 MC_Halt, MCP_Halt – Zastavení pohybu (přerušitelné)
 MC_HaltSuperimposed, MCP_HaltSuperimposed – Zastavení pohybu (přídavné a přerušitelné)
 MC_Home, MCP_Home – Nalezení výchozí polohy
 MC_MoveAbsolute, MCP_MoveAbsolute – Pohyb do pozice (absolutní souřadnice)
 MC_MoveAdditive, MCP_MoveAdditive – Pohyb do pozice (relativně ke konci předchozího pohybu)
 MC_MoveRelative, MCP_MoveRelative – Pohyb do pozice (relativně k okamžiku spuštění)
 MC_MoveSuperimposed, MCP_MoveSuperimposed – Pohyb do pozice (přídavný pohyb)
 MC_MoveContinuousAbsolute, MCP_MoveContinuousAbsolute – Pohyb do pozice (absolutní souřadnice)
 MC_MoveContinuousRelative, MCP_MoveContinuousRelative – Pohyb do pozice (relativně ke konci předchozího pohybu)
 MC_MoveVelocity, MCP_MoveVelocity – Pohyb konstantní rychlostí
 MC_PositionProfile, MCP_PositionProfile – Generování trajektorie (poloha)
 MC_Power – Aktivace osy
 MC_ReadActualPosition – Skutečná poloha osy
 MC_ReadAxisError – Chyba osy
 MC_ReadBoolParameter – Čtení parametru (logická hodnota)
 MC_ReadParameter – Čtení parametru (číselná hodnota)
 MC_ReadStatus – Stav osy
 MC_Reset – Nulování chyb osy
 MC_SetOverride, MCP_SetOverride – Nastavení násobivých faktorů na ose
 MC_Stop, MCP_Stop – Zastavení pohybu
 MC_TorqueControl, MCP_TorqueControl – Řízení síly/momentu
 MC_VelocityProfile, MCP_VelocityProfile – Generování trajektorie (rychlost)
 MC_WriteBoolParameter – Nastavení parametru (logická hodnota)
 MC_WriteParameter – Nastavení parametru (číselná hodnota)
 RM_AxisOut – Výstupní blok osy
 RM_AxisSpline – Interpolace požadované polohy (rychlosti, zrychlení)
 RM_Track – Sledování a krokování
19 MC_MULTI – Řízení pohybu více os
 MC_CamIn, MCP_CamIn – Zapnutí vačky
 MC_CamOut – Vypnutí vačky
 MCP_CamTableSelect – Definice vačky
 MC_CombineAxes, MCP_CombineAxes – Kombinace pohybu dvou os do třetí
 MC_GearIn, MCP_GearIn – Zapnutí konstantního převodového poměru
 MC_GearInPos, MCP_GearInPos – Zapnutí konstantního převodového poměru v zadané pozici
 MC_GearOut – Vypnutí konstantního převodového poměru
 MC_PhasingAbsolute, MCP_PhasingAbsolute – Vytvoření fázového posunu (absolutní souřadnice)
 MC_PhasingRelative, MCP_PhasingRelative – Vytvoření fázového posunu (relativně k pozici při spuštění)
20 MC_COORD – Koordinované řízení pohybu
 RM_AxesGroup – Skupina os pro koordinované řízení pohybu
 RM_Feed – MC feeder
 RM_Gcode – CNC řízení pohybu
 MC_AddAxisToGroup – Přidání osy do skupiny os
 MC_UngroupAllAxes – Odebrání všech ose ze skupiny
 MC_GroupEnable – Převedení skupiny do stavu GroupStandby
 MC_GroupDisable – Převedení skupiny do stavu GroupDisabled
 MC_SetCartesianTransform, MCP_SetCartesianTransform – Kartézská transformace
 MC_ReadCartesianTransform – Přečtení použité kartézské transformace
 MC_GroupSetPosition, MCP_GroupSetPosition – Nastavení polohového offsetu skupiny os
 MC_GroupReadActualPosition – Aktuální poloha skupiny os
 MC_GroupReadActualVelocity – Aktuální rychlost skupiny os
 MC_GroupReadActualAcceleration – Aktuální zrychlení skupiny os
 MC_GroupStop, MCP_GroupStop – Zastavení koordinovaného pohybu
 MC_GroupHalt, MCP_GroupHalt – Zastavení koordinovaného pohybu (přerušitelné)
 MC_GroupInterrupt, MCP_GroupInterrupt – Přerušení pohybu skupiny os
 MC_GroupContinue – Pokračování v přerušeném pohybu
 MC_GroupReadStatus – Stav skupin os
 MC_GroupReadError – Chyby ve skupině os
 MC_GroupReset – Nulování chyb os ve skupině
 MC_MoveLinearAbsolute, MCP_MoveLinearAbsolute – Pohyb do pozice po přímkách (absolutní souřadnice)
 MC_MoveLinearRelative, MCP_MoveLinearRelative – Pohyb do pozice po přímkách (relativní souřadnice)
 MC_MoveCircularAbsolute, MCP_MoveCircularAbsolute – Pohyb do pozice po kružnicích (absolutní souřadnice)
 MC_MoveCircularRelative, MCP_MoveCircularRelative – Pohyb do pozice po kružnicích (relativní souřadnice)
 MC_MoveDirectAbsolute, MCP_MoveDirectAbsolute – Nekoordinovaný pohyb do pozice (absolutní souřadnice)
 MC_MoveDirectRelative, MCP_MoveDirectRelative – Nekoordinovaný pohyb do pozice (relativní souřadnice)
 MC_MovePath, MCP_MovePath – Generování obecné trajektorie v prostoru
 MC_GroupSetOverride, MCP_GroupSetOverride – Nastavení násobivých faktorů na osách ve skupině
21 CanDrv – Komunikace po sběrnici CAN
 CanItem – Další přijatá zpráva sběrnice CAN
 CanRecv – Přijetí zprávy sběrnice CAN
 CanSend – Odeslání zprávy na sběrnici CAN
22 OpcUaDrv – Komunikace pomocí OPC UA
 OpcUaReadValue – Čtení hodnoty protokolem OPC UA
 OpcUaServerValue – Vystavení hodnoty v podobě OPC UA uzlu
 OpcUaWriteValue – Zápis hodnoty protokolem OPC UA
A Typy licencí
B Seznam funkčních bloků a jejich licencování
C Chybové kódy systému REXYGEN
Literatura

2022 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com