SMHCCA – Regulátor pro procesy s topením a chlazením s autotunerem

Symbol blokuPotřebná licence: AUTOTUNING
PIC

Popis funkce
Popis tohoto bloku ještě není k dispozici. Níže naleznete částečný popis vstupů, výstupů a parametrů bloku. Kompletní popis bloku bude k dispozici v dalších revizích dokumentace.

Vstupy

sp

Požadovaná hodnota (setpoint)

Double (F64)

pv

Řízená veličina

Double (F64)

hv

Hodnota výstupu v manuálním režimu

Double (F64)

MAN

Manuální nebo automatický režim

Bool

off ..

automatický režim

on ...

manuální režim

TMODE

Režim ladění

Bool

TUNE

Zahájení ladicího experimentu

Bool

TBRK

Ukončení ladicího experimentu

Bool

TAFF

Přijetí výsledků ladicího experimentu

Bool

off ..

parametry jsou pouze vypočítány

on ...

parametry jsou dosazeny do řídicího algoritmu

ips

Význam výstupních signálů

Long (I32)

0 ....

parametry regulátoru

1 ....

pomocné parametry

Parametry

ipwmc

Délka PWM cyklu (počet vzorkovacích period bloku)  100

Long (I32)

xi

Relativní tlumení   0.5  8.0 1.0

Double (F64)

om

Přirozená frekvence   0.0 0.01

Double (F64)

taup

Časová konstanta adaptace amplitudy topení [s]  700.0

Double (F64)

taum

Časová konstanta adaptace amplitudy chlazení [s]  400.0

Double (F64)

beta

Šířka pásma derivačního filtru  0.01

Double (F64)

hilim_p

Horní saturační mez amplitudy topení   0.0  1.0 1.0

Double (F64)

hilim_m

Horní saturační mez amplitudy chlazení   0.0  1.0 1.0

Double (F64)

u0_p

Počáteční hodnota amplitudy topení  1.0

Double (F64)

u0_m

Počáteční hodnota amplitudy chlazení  1.0

Double (F64)

sp_dif

Práh pro detekci změny setpointu  10.0

Double (F64)

tauf

Časová konstanta filtru ekvivalentní akční veličiny  400.0

Double (F64)

itm

Metoda ladění regulátoru  1

Long (I32)

1 ....

omezeno na symetrické procesy

2 ....

asymetrické procesy (zatím není implementováno)

ut_p

Amplituda topení pro ladicí experiment   0.0  1.0 1.0

Double (F64)

ut_m

Amplituda chlazení pro ladicí experiment   0.0  1.0 1.0

Double (F64)

Výstupy

mv

Akční zásah regulátoru (manipulated variable)

Double (F64)

mve

Ekvivalentní akční veličina

Double (F64)

de

Regulační odchylka

Double (F64)

SAT

Saturace

Bool

off ..

lineární zákon řízení

on ...

výstup regulátoru je saturován

isv

Počet kroků přepínací proměnné

Long (I32)

t_ukp

Aktuální amplituda topení

Double (F64)

t_ukm

Aktuální amplituda chlazení

Double (F64)

t_sk

Přepínací proměnná

Double (F64)

t_pv

Filtrovaná řízená veličina

Double (F64)

t_dpv

Filtrovaná první derivace řízené veličiny

Double (F64)

t_d2pv

Filtrovaná druhá derivace řízené veličiny

Double (F64)

TBSY

Příznak probíhajícího ladicího experimentu

Bool

TE

Příznak chyby během ladění

Bool

off ..

ladění proběhlo bez chyby

on ...

během ladění se vyskytla chyba

ite

Kód chyby

Long (I32)

0 ....

bez chyby

1 ....

příliš zašuměné pv, zkontroluj teplotní vstup 2

2 ....

nesprávný parametr ut_p

3 ....

setpoint je příliš nízký

4 ....

vzorkovací perioda je příliš nízká nebo je druhá derivace příliš zašuměná

5 ....

předčasné ukončení ladicího experimentu

p1..p6

Výsledky identifikace a návrhu regulátoru

Double (F64)

2020 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com