Ovladač pro PLC WAGO (PFC100 a PFC200)
(modul WagoDrv řídicího systému REXYGEN)
Uživatelská příručka

REX Controls s.r.o.

Verze 2.50.11
Plzeň
19.1.2022

Obsah

Kapitola 1
Úvod

Platforma WAGO PLC reprezentovaná modely PFC100 a PFC200 je podporována v systému REXYGEN od verze 2.50.5. Podpora zahrnuje integraci sběrnice Kbus pro komunikaci s I/O moduly WAGO řady 750/753 a dalších standardních ovladačů (Modbus RTU, Modbus TCP/IP, komunikace se Siemens PLC, napojení na databázové systémy), knihovny funkčních bloků a a webového uživatelského rozhraní. Podpořeny jsou základní analogové a digitální moduly I/O, perzistentní paměť a indikační LED.

Kapitola 2
Instalace

Instalovat runtime REXu na zařízení WAGO PFC100/PFC200 lze nahráním obrazu systémového disku na micro SD kartu nebo pomocí instalačních balíčků přímo na běžícím zařízení.

2.1 Čistá instalace z obrazu disku

Stáhněte a nakopírujte obraz disku na SD kartu z
http://download.rexcontrols.com/files/wago/2.50.11/rex-2.50.11-sd.img

Přesný popis jednotlivých kroků je uveden v příručce Getting started pro Wago PFC100/PFC200 (v angličtině) [1].

2.2 Instalace do běžícího zařízení

Při instalaci na běžící PFC100/200 se postupujte následovně:

 1. Připojte se na webové konfigurační rozhraní WAGO na ardese
  http://device-IP-address/wbm
  Klikněte na odkaz "Login", výchozí uživatelské jméno je "admin"a heslo je "wago".
 2. V menu PLC Runtime -> General Configuration section nastavte runtime na "None".
 3. Připojte se pomocí SSH (PuTTy) k zařízení (uživatel "root", heslo "wago") a nainstalujte REXYGEN pomocí následujících příkazů.
 4. Přidejte repozitář instalačních balíčků REXYGEN do balíčkovacího systému IPKG
  echo src rex http://download.rexcontrols.com/repositories/wago-rex-2.50 » /etc/ipkg.conf
 5. Aktualizujte cache balíčkovacího systému IPKG
  ipkg update
 6. Nainstalujte runtime moduly. Balíček rexcore obsahuje všechny potřebné runtime komponenty systému REXYGEN.
  ipkg install rexcore
 7. Aktualizujte openssl:
  ipkg install openssl
 8. Nainstalujte bzip2 a lighttpd:
  ipkg install bzip2
  ipkg install lighttpd
 9. Restartujte zařízení:
  reboot
 10. Runtime jádro systému REXYGEN se po restartu spustí automaticky a je možné se k zařízení připojit pomocí REXYGEN Studio [2].

2.3 Umístění souborů

Standardně jsou všechny datové soubory runtime REXu umístěné v adresáři /rex. Vzhledem ke způsobu rozdělení paměti je na platformě WAGO PFC adresář /rex ve skutečnosti symbolický odkaz do adresáře /home/rex. Nedoporučuje se v systému vytvářet uživatelský účet s názvem „rex“ kvůli zamezení konfliktu adresářů.

Kapitola 3
Identifikace a licencování

Runtime REXu identifikuje platformu PFC100/200 jako WAGO PFC, generické označení platformy je „Generic Linux on ARM“. K dispozici je licence DEMO pro zkušební účely. Pro trvalý provoz je nutné zakoupit plnohodnotnou licenci pro požadované funkce. Proces aktivace licence je popsán na
https://www.rexcontrols.cz/licencovani-ridiciho-systemu-rex.

Kapitola 4
Začlenění do projektu

Pro platformu WAGO je připraven ovladač WagoDrv, který zpřístupňuje moduly I/O a některé indikační LED. Zařazení ovladače do konfigurace exekutivy se provádí standardním způsobem, jedinou třídou ovladače (classname) je WagoDrv. Bližší informace o jednotlivých funkčních blocích systému REXYGEN lze najít v [3].

4.1 Proměnné modulů I/O

Pro přístup k proměnným lze použít jednoduché bloky FROM/GOTO nebo bloky pro vícenásobné vstupy/výstupy (INQUAD, INOCT, OUTQUAD, OUTOCT). Pokud má použitý blok více vstupů/výstupů než je kanálů příslušného modulu, jsou přebytečné výstupy nastaveny na 0 a kvalitu BAD, přebytečné vstupy jsou ignorovány. Příklady použití vstupně-výstupních vlajek jsou součástí instalace vývojového prostředí REXu a jsou označeny 0102-xx.

Názvy proměnných pro přístup k datům jednotlivých modulů jsou sestaveny následovně:

S<X>M<Y> [vstup/výstup, double/word/bool] – Odkazuje na data ve slotu X, ve kterém je umístěn modul typu Y. Sloty jsou číslovány od 1 směrem od procesorového modulu, s každým modulem zpracovávajícím data se číslo zvyšuje o 1. Napájecí, potenciálové a propojovací moduly se nezapočítávají. Typ signálů závisí na tom, zda vlajka odkazuje na modul digitálních vstupů/výstupů (bool) nebo analogových vstupů/výstupů (double). Např. při použití jediného modulu 750-430 nebo 753-430 bude mít vlajka tvar WG__S1M430. V případě, že se jedná o speciální nebo systémem REXYGEN nepodporovaný modul (viz příloha), je typ nastaven na word a do vlajky jsou předána surová data. Je poté pouze na uživateli, jakým způsobem tato data zpracuje.
S<X>M<Y>C<Z> [vstup/výstup, double/word/bool] – Odkazuje data kanálu Z ve slotu X, ve kterém je umístěn modul typu Y. Kanály jsou číslovány dle dokumentace modulu, např. pro modul 750-430 lze použít C1-C8.
S<X>M<Y>W<offset> [vstup/výstup, word] – Odkazuje na surová data typu WORD modulu Y umístěném ve slotu X, offset udává pozici slova vůči začátku „process image“ daného modulu (více info v dokumentaci k danému modulu).
S<X>M<Y>OK [vstup, bool] – Indikuje, zda je modul Y ve slotu X přítomen, nakonfigurován a plně funkční. Za identifikační část názvu proměnné přistupující k datům modulu I/O může být připojen znak „_“ (podtržítko) následovaný jakýkoliv textem. Tento text je při zpracování názvu proměnné ignorován a slouží pouze pro uživatelskou identifikaci vlajky.

4.2 Ovládání LED

LED na přední straně PLC je možné ovládat z řídicího algoritmu pomocí proměnných, jejichž název je tvořen následovně:

Led<název>

kde <název> je označení LED. Z algoritmu mohou být ovládány tyto LED: MS, NS, USR, U1-U7. LED U1-U7 jsou k dispozici pouze na PFC200. Pro přístup k proměnným LED použijte blok GOTO s parametrem GotoTag nastavený např. na WG__LedMS.

Vlajka má celočíselný typ. Hodnota udává požadovaný stav LED. Seznam možných stavů je uveden v následující tabulce:

Stav Stav LED


0 Vypnuto
1 Svítí červeně
2 Svítí zeleně
3 Svítí žlutě
4 Bliká rychle červeně
5 Bliká rychle zeleně
6 Bliká rychle žlutě
7 Bliká pomalu červeně
8 Bliká pomalu zeleně
9 Bliká pomalu žlutě

Pozn.: Přiřazení stavů číselným hodnotám je možné změnit v souboru
/etc/rexcore/cstdiagnostic.xml přímo na procesorové jednotce PFC100/PFC200.

4.3 Význam LED

SYS – stav systému: zelená OK, červená CHYBA,
RUN – stav runtime REXu: zelená BĚŽÍ, červená CHYBA, oranžová STOP,
I/O – stav Kbus: zelená BĚŽÍ, červená CHYBA/nepřipojen koncový modul,
MS, NS, USER, U1-U7 – k libovolnému použití z uživatelského algoritmu

4.4 Globální proměnné

K dispozici jsou následující globální proměnné:

KbusOK [vstup, boolean] – indikuje korektní běh sběrnice Kbus,
KbusStatus [vstup, int] – číslo poslední chyby komunikačního cyklu, 0 = bez chyby, číslo chyby není kompatibilní s chybovými kódy REXu – jen pro diagnostické účely,
ModulesOK [vstup, boolean] – indikuje bezchybnou funkčnost všech v exekutivě použitých modulů I/O,
CycleCount [vstup, int64] – udává celkový počet provedených komunikačních cyklů sběrnice Kbus,
KbusAllowControlMode [výstup, boolean] – přepíná sběrnici Kbus do konfiguračního režimu, více viz kapitola WAGO IO Check.

4.5 Přepínač režimu

Přepínačem „Mode selector switch“ na procesorovém modulu lze spustit/zastavit běh exekutivy. Při přepnutí do polohy „reset“ na víc než 2 sekundy dojde k opětovnému načtení uložené exekutivy. Při přepnutí do polohy „reset“ na víc než 8 sekund dojde navíc k vynulování perzistentní paměti. Stav běhu exekutivy je indikován ve stavovém řádku REXYGEN Studio. Pozor - V případě, že je přepínač v pozici „stop“, skončí nahrávání exekutivy z REXYGEN Studio upozorněním, že exekutivu nelze spustit.

4.6 Komunikační cyklus

Vnitřní komunikace Kbus mezi PLC a připojenými moduly I/O probíhá cyklicky a synchronně. Sběrnice potřebuje pro přenos všech procesních dat v rámci jednoho cyklu cca 3ms. S větším počtem modulů může tato hodnota narůstat. Nedoporučujeme nastavovat v konfiguraci exekutivy cyklus driveru kratší než 5 ms (tick x factor driveru). Na druhou stranu nesmí být cyklus delší než 50 ms, protože jinak dojde k aktivaci watchdogu v jednotlivých modulech a jejich výstupy jsou nastaveny na 0. Zjistit přesnou hodnotu doby výměny dat v jednom komunikačním cyklu lze z diagnostického okna v REXYGEN Studio.

Kapitola 5
WAGO IO Check

WAGO IO Check je softwarový nástroj od firmy WAGO pro konfiguraci modulů připojených ke sběrnici Kbus. Nástrojem je možné se připojit k běžícímu runtime REXu a provádět diagnostiku modulů nebo jejich konfiguraci (některé moduly jsou konfigurovatelné, některé žádné konfigurační volby nenabízejí). Pro podrobnější informace k nástroji použijte jeho nápovědu. Ve standardním režimu runtime REXu (tzv. „running“ state) není možné provádět jakékoliv konfigurační operace. Pro tento případ použijte vlajku KbusAllowControlMode a nastavte ji na hodnotu „true“. Komunikační cyklus nebude přerušen a je možné přepnout WAGO IO Check do režimu „Control“ a provádět konfiguraci modulů. Po provedení změn nezapomeňte nastavit KbusAllowControlMode opět na hodnotu „false“. Dojde k reinicializaci všech modulů a kontrole správnosti konfigurace. Pozor: pokud není na PFC100/PFC200 spuštěn runtime REXu (ani jakýkoliv jiný runtime), není možné se k němu pomocí nástroje WAGO IO Check připojit.

Kapitola 6
Webové rozhraní

Webové rozhraní runtime REXu je k dispozici na portech 8008 (http) a 8009 (https). Webové rozhraní WAGO je k dispozici na portech 80 (http) a 443 (https).

Kapitola 7
Zabezpečení

Před uvedením do trvalého provozu věnujte pozornost nastavení zabezpečení tj. nastavení hesel, služeb a šifrování.

7.1 Uživatelské účty

Na systému jsou ve výchozím stavu následující účty a hesla:

 1. V Linuxu root/wago a admin/wago.
 2. Ve webovém rozhraní WAGO účet admin/wago a user/wago.
 3. V runtime REXu admin/bez hesla.

Účty jednotlivých komponent nejsou navzájem provázány. Před uvedením zařízení do ostrého provozu doporučujeme výchozí hesla změnit následujícím postupem:

 1. V Linuxu: přihlásit se pomocí SSH (PuTTy) pod daným účtem a změnit heslo příkazem passwd.
 2. Ve webovém rozhraní WAGO: v záložce Administration.
 3. V runtime REXYGEN: pomocí nástroje REXYGEN Studio, volba Target->Change password.

Více informací o účtech a oprávněních v runtime REXu najdete v dokumentaci k RexCore [4].

7.2 Služby

Ve výchozím stavu je povoleno připojení aplikace WAGO IO Check. Toto připojení nevyžaduje autorizaci. Službu je možné vypnout následujícím příkazem:

/etc/config-tools/config_iocheckport state="disabled"

7.3 HTTPS

Pokud nejsou soubory s certifikátem a privátním klíčem přítomny, vygenerují se automaticky při startu zařízení. Soubor s certifikátem je v /etc/rexcore/rexcore.cer, soubor s privátním klíčem v souboru /etc/rexcore/rexcore.key. Zabezpečené webové rozhraní runtime REXu běží na portu 8009. Připojit se lze pomocí webového prohlížeče pomocí URL https://ip-adresa-zarizeni:8009.

Kapitola 8
Pokročilá konfigurace webového rozhraní

Webové rozhraní REXu je možné vypnout – viz dokumentace RexCore. Webová rozhraní je možné sloučit použitím proxy webového severu. Doporučuje se přesunout rozhraní WAGO na porty 8080 (http) a 8433 (https) – viz /etc/lighttpd/lighttpd.conf a jako proxy nainstalovat nginx. Konfigurační soubor pro toto řešení je v /etc/nginx/nginx-rex.conf.

Nejprve je nutné zapnout službu HTTP ve webovém rozhraní WAGO. Poté proveďte instalaci serveru nginx pomocí příkazů:

wget http://download.rexcontrols.cz/files/wago/<verze>/nginx_1.10.3_arm.ipk
ipkg install nginx_1.10.3_arm.ipk

Povolit HTTPS v serveru nginx lze v konfiguračním souboru /etc/nginx/nginx-rex.conf odkomentováním řádků, které následují po „uncomment to enable SSL“. Po odkomentování je nutné restartovat nginx nebo provést restart celého zařízení. Ve výchozí konfiguraci používá server nginx stejný certifikát a privátní klíč jako runtime REXu. Po instalaci restartujte zařízení.

Kapitola 9
Další informace

Kompletní identifikace zařízení:

/etc/config-tools/get_typelabel_value -a
nebo na http://device/api/:platinfo

Různé informace o zařízení:

/etc/config-tools/get_coupler_details –help

Veškeré dotazy k platformě WAGO nebo systému REXYGEN směřujte na e-mail podpora@rexcontrols.cz.

Příloha A
Podporované moduly vstupů a výstupů

 • Full – Jednotlivé signály jsou poskytovány ve fyzikálních jednotkách (volty, miliampéry atd.).
 • Partial – Jednotlivé signály jsou poskytovány jako data pro další zpracování (pomocí bloků LIN, GAIN, CNDR, INTSM, atd.). Bližší informace o jednotlivých funkčních blocích systému REXYGEN lze najít v [3].
 • Raw – Jsou poskytována surová data, která musí uživatel dále zpracovat.
 • N/A – Modul není podpořen a nelze ho použít. Kontaktujte nás pro další informace.Modul Typ Podpora


400 Digital input Full401 Digital input Full402 Digital input Full403 Digital input Full405 Digital input Full406 Digital input Full408 Digital input Full409 Digital input Full410 Digital input Full411 Digital input Full412 Digital input Full414 Digital input Full415 Digital input Full418 Digital input Full419 Digital input Full421 Digital input Full422 Digital input Full423 Digital input Full424 Digital input Full425 Digital input Full427 Digital input Full428 Digital input Full430 Digital input Full431 Digital input Full432 Digital input Full433 Digital input Full434 Digital input Full435 Digital input Full436 Digital input Full437 Digital input Full438 Digital input Full440 Digital input Full450 Analog input Partial451 Analog input Partial452 Analog input Full453 Analog input Full454 Analog input Full455 Analog input Full456 Analog input Full457 Analog input Full459 Analog input Full460 Analog input Partial461 Analog input Partial462 Analog input Partial465 Analog input Full466 Analog input Full467 Analog input Full468 Analog input Full469 Analog input Full472 Analog input Full474 Analog input Full475 Analog input Full476 Analog input Full477 Analog input Full478 Analog input Full479 Analog input Full480 Analog input Full481 Analog input Full483 Analog input Full485 Analog input Full491 Analog input Full492 Analog input Full501 Digital output Full502 Digital output Full504 Digital output Full506 Digital output Full507 Digital output Full508 Digital output Full509 Digital output Full512 Digital output Full513 Digital output Full514 Digital output Full516 Digital output Full517 Digital output Full519 Digital output Full522 Digital output Full523 Digital output Full530 Digital output Full531 Digital output Full532 Digital output Full534 Digital output Full535 Digital output Full536 Digital output Full537 Digital output Full540 Digital output Full550 Analog output Full552 Analog output Full553 Analog output Full554 Analog output Full555 Analog output Full556 Analog output Full557 Analog output Full559 Analog output Full560 Analog output Full562 Analog output Full563 Analog output Partial585 Analog output Full638 Special Partial1415 Digital input Full1416 Digital input Full1417 Digital input Full1418 Digital input Full1420 Digital input Full1421 Digital input Full1422 Digital input Full1423 Digital input Full1425 Digital input Full1500 Digital output Full1501 Digital output Full1502 Digital output Full1504 Digital output Full1505 Digital output Full1506 Digital output Full1515 Digital output Full1516 Digital output Full??? Unlisted modules N/ALiteratura

[1]   REX Controls s.r.o.. Getting started with REXYGEN and Wago PFC100/PFC200, 2020. .

[2]   REX Controls s.r.o.. REXYGEN Studio – User manual, 2020. .

[3]   REX Controls s.r.o.. Funkční bloky systému REXYGEN – Referenční příručka, 2020. .

[4]   REX Controls s.r.o.. RexCore – Uživatelská příručka, 2020. .


Referenční číslo dokumentace: 13771

2022 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com