Ovladač systému REXYGEN pro 1-Wire
(modul OwsDrv)
Uživatelská příručka

REX Controls s.r.o.

Verze 2.50.12
Plzeň
22.11.2022

Obsah

Kapitola 1
Ovladač OwsDrv a systém REXYGEN

1.1 Úvod

V této příručce je popsáno používání ovladače OwsDrv pro výměnu dat s 1-Wire [?] čidly a zařízeními ze systému REXYGEN. Ovladač OwsDrv využívá programový balík OWFS [1], zejména jeho část owserver.

Pomocí tohoto ovladače je možné komunikovat se všemi zařízeními, která jsou v OWFS podporována.

1.2 Požadavky na systém

Aby bylo možno ovladač využívat, musí být na vývojovém (konfiguračním) počítači a na cílovém zařízení (počítači) nainstalováno programové vybavení:

Vývojový počítač

Operační systém

jeden ze systémů: Windows 7/8/10

Řídicí systém REXYGEN 

verze pro operační systémy Windows

  

Cílové zařízení

Řídicí systém REXYGEN 

verze pro GNU/Linux

1-Wire ovladač

verze pro GNU/Linux

OWFS

verze pro GNU/Linux

1.3 Instalace ovladače na vývojovém počítači

Ovladač OwsDrv se instaluje jako balíček řídicího systému REXYGEN. Je obsažen v instalátoru vývojových nástrojů systému REXYGEN, pro jeho nainstalování je pouze nutné ho v instalačním programu systému REXYGEN zaškrtnout. Po typické instalaci se řídicí systém REXYGEN nainstaluje do cílového adresáře
C:\Program Files\REX Controls\REX_<version>, kde <version> označuje verzi systému REXYGEN.

Po úspěšné instalaci se do cílového adresáře zkopírují soubory:

bin\OwsDrv_H.dll – Konfigurační část ovladače OwsDrv.
DOC\CZECH\OwsDrv_CZ.pdf – Tato uživatelská příručka.

1.4 Instalace ovladače na cílovém počítači

Pokud ještě nemáte na cílovém zařízení (např. Raspberry Pi) nainstalovaný runtime modul RexCore řídicího systému REXYGEN, nainstalujte jej nejdříve podle příručky Začínáme se systémem REXYGEN pro příslušnou platformu [2].

Pro zpřístupnění dat z 1-Wire zařízení v systému REXYGEN a komunikaci s nimi je potřeba nainstalovat jednak moduly owserver a ow-shell systému OWFS a 1-Wire ovladač systému REXYGEN, což provedeme z příkazové řádky pomocí příkazu:
Debian:
sudo apt-get install owserver ow-shell rex-owsdrvt

1.4.1 Zprovoznění 1Wire serveru

Modul owserver musí být nejdříve nakonfigurován dle typu použitého 1-Wire komunikačního rozhraní. Například pro I2C zařízení založené na čipu DS2482-100 nebo DS2482-800 by měl soubor /etc/owfs.conf vypadat následovně:

!server: server = localhost:4304  
allow_other  
server: port = localhost:4304  
server: i2c = ALL:ALL  
timeout_volatile = 2

Poznámka: soubor můžete editovat pomocí příkazu sudo nano /etc/owfs.conf.

Při použití USB převodníku (např. DS9490R) použijte:

!server: server = localhost:4304  
allow_other  
server: port = localhost:4304  
server: usb = all  
timeout_volatile = 2

Restartujte owserver a vypište detekovaná 1-Wire zařízení pomocí příkazu owdir. Výstup může vypadat zhruba takto:

/28.551DDF030000  
/bus.1  
/bus.0  
/uncached  
/settings  
/system  
/statistics  
/structure  
/simultaneous  
/alarm

První řádek je ID 1-Wire zařízení (v tomto případě teplotní čidlo DS18B20). Přečtěte teplotu pomocí příkazu :
owread /28.551DDF030000/temperature12
(ID změňte tak, aby odpovídalo vašemu čidlu).

Kapitola 2
Zařazení ovladače do projektu aplikace

Zařazení ovladače do projektu aplikace spočívá v přidání ovladače do hlavního souboru projektu a z připojení vstupů a výstupů ovladače v řídicích algoritmech.

2.1 Přidání ovladače OwsDrv do projektu

Přidání ovladače OwsDrv do hlavního souboru projektu je znázorněno na obr. 2.1.


PIC


Obrázek 2.1: Příklad zařazení ovladače OwsDrv do projektu aplikace

Pro zařazení ovladače do projektu slouží dva bloky. Nejprve je na výstup Modules bloku exekutivy EXEC připojen blok typu MODULE s názvem OwsDrv, který nemá žádné další parametry.

Druhý blok OWS typu IODRV, připojený na výstup exekutivy Drivers má tři nejdůležitější parametry:

module – Jméno modulu, ke kterému se ovladač váže, v tomto případě OwsDrv. POZOR, jméno rozlišuje velká a malá písmena!
classname – Jméno třídy ovladače, které je pro tento ovladač OwsDrv. POZOR, jméno rozlišuje velká a malá písmena!
cfgname – Jméno konfiguračního souboru ovladače (*.rio, REXYGEN Input/Output). Jedná se o textový soubor, který se v případě potřeby vytvoří při prvním spuštění konfiguračního dialogu. Pojmenovat jej můžete libovolně (zde ow_cfg.rio). Pro další informace viz kapitolu 3.

Jménem tohoto bloku, na obr. 2.1 zadaným jako OWS, začínají názvy všech vstupních a výstupních signálů poskytovaných tímto ovladačem.

Právě popsané parametry bloku IODRV se konfigurují v programu REXYGEN Studio v dialogovém okně, které je rovněž ukázáno na obrázku 2.1.

2.2 Připojení vstupů a výstupů do řídicího algoritmu

Vstupy a výstupy z ovladačů se připojují do souborů s příponou .mdl jednotlivých úloh. V hlavním souboru projektu jsou soubory úloh uvedeny pouze odkazem v blocích typu QTASK nebo TASK připojovaných na výstupy QTask, Level0,…, Level3 exekutivy. Pro připojení vstupů a výstupů z ovladače OwsDrv do řídicího systému REXYGEN lze použít bloky, znázorněné na obr. 2.2.


PIC


Obrázek 2.2: Měření a záznam teplot, čtení logických vstupů a nastavování logických výstupů pomocí ovladače OwsDrv

Blok typu From sloužící pro připojení jednoho vstupu má parametr Goto tag roven OWS__temperature, blok typu Goto používaný pro připojení jednoho výstupu by měl hodnotu parametru Goto tag rovnu OWS__jmeno. Všechny signály mají přímo na začátku svého jména prefix OWS následovaný dvěma znaky _ (podtržítko). Prefix (jméno bloku IODRV) může být libovolný, ale doporučuje se používat jméno modulu nebo třídy ovladače.

Kapitola 3
Konfigurace ovladače

V této kapitole je popsána konfigurace jednotlivých vstupních a výstupních signálů a jejich symbolické pojmenování. Signály jsou namapovány na jednotlivé proměnné OWFS serveru.

3.1 Konfigurační dialogové okno

Konfigurační dialogové okno znázorněné na obr. 3.1 je obsaženo v souboru OwsDrv_H.dll a aktivuje se v programu REXYGEN Studio stisknutím tlačítka Configure v parametrickém dialogu bloku typu IODRV s parametry ovladače OwsDrv (viz kap. 2).


PIC


Obrázek 3.1: Konfigurační dialog ovladače 1-Wire

V horní části dialogu se definuje napojení na owserver. Program owserver typicky běží na stejném stroji jako RexCore, ale není to podmínkou.

Ve spodní části okna jsou definovány jednotlivé signály, které mohou být následně využity ke čtení nebo k zápisu v řídicím algoritmu systému REXYGEN. Jednoduše přidejte signály, použijte device ID, které vypsal příkaz owdir.

Signály lze přidávat nebo editovat po dvojkliku na dané položce přímo v parametrickém dialogu na obr. 3.1 nebo po stisku tlačítka Add nebo Edit v malém dialogu znázorněném na obr. 3.2.


PIC


Obrázek 3.2: Konfigurační jednoho signálu ovladače 1-Wire

Pokud je daný signál výstupem (ve sloupci I/O je vybrána hodnota output), je po spuštění systému tento výstup jednorázově nastaven na hodnotu Value, pokud tato hodnota není přepsána z řídicího algoritmu.

Při běhu řídicího systému se pro jednotlivé výstupní signály, označené v konfiguračním dialogu ve sloupci I/O jako výstupy (Output), cyklicky prochází tabulka signálů v pořadí uvedeném v tomto dialogu a pokud se signál od posledního zápisu změnil, zapíše se jeho nová hodnota. Obdobně, jednotlivé vstupní signály, označené v konfiguračním dialogu ve sloupci I/O jako vstupy (Input), se cyklicky čtou v témže pořadí. Při velkém množství zkonfigurovaných vstupů může přečtení celé tabulky trvat dost dlouhou dobu. Proto program owserver umožňuje indikovat změny signálů jako tzv. alarmy, v adresáři /alarm, viz sekci 3.2. Tento ovladač umožňuje s alarmy pracovat od verze 2.50 systému REXYGEN.

Je-li navíc označena volba Uncached, bude daný signál vždy čten z připojeného obvodu (např. z teploměru), není-li tato volba vybrána, bude vracen z vyrovnávací paměti (cache) owserveru, která se typicky aktualizuje jednou za 15 vteřin. Upozornění: Čím více signálů má zaškrtnutou volbu Uncached, tím pomalejší bude odezva tohoto ovladače.

Pro optimalizaci výkonnosti tohoto ovladače je dobré vědět, jak ovladač interně funguje. Hlavní smyčka tohoto ovladače spouštěná každou periodu ovladače vždy zpracovává nejvýše jeden požadavek na program owserver a po vyslání požadavku na owserver, nečeká na jeho okamžitou odpověď (tj. pokud data odpovědi nejsou k dispozici, snaží se je získat při dalším spuštění smyčky). Po inicializaci ovladače při spuštění exekutivy reálného času pracuje hlavní smyčka následovně:

  • Zkontroluje, zda byl dokončen právě rozpracovaný požadavek (z předchozího volání této smyčky).
  • Pokud ano, začne zpracovávat alarmy (detaily viz následující sekci).
  • Pokud není žádný alarm zpracováván, snaží se zapsat jednu hodnotu výstupu z algoritmu.
  • Pokud není zpracováván zápis hodnoty, snaží se přečíst jednu hodnotu vstupu do algoritmu.

Z uvedeného postupu je patrné, že nejvyšší důležitost (prioritu) má zpracování alarmů, potom zápis výstupních hodnot z algoritmu a naposledy čtení signálů. Při častém výskytu alarmů (což nemusí být normální stav) by se mohlo stát, že se nedostanou na řadu zápisy výstupů z algoritmu ani čtení ostatních hodnot. Proto lze v konfiguraci ovladače na obr. 3.1 nastavit nejvyšší počet po sobě obsloužených alarmů (Maximum number of consecutively served alarms), po němž se provede první z ostatních čekajících úkolů (zápis nebo čtení položky).

3.2 Využití alarmů programu owfs


PIC


Obrázek 3.3: Příklad vyplnění konfiguračního dialogu pro alarm

Práce s alarmy patří mezi pokročilé techniky a vyžaduje dobrou znalost owfs a programu owserver. Alarmy doporučujeme použít teprve tehdy, když je odezva ovladače příliš dlouhá (pomalá).

Konfigurace jednoho alarmu je pro případ 1-Wire zařízení založeného na obvodu DS2408 patrná z obr. 3.3. Cesta k signálu (Sensor/Actuator path) se zadává bez počáteční složky /alarm. Po volbě Alarm se zadávají další řetězce. Před spuštěním ovladače se zadané hodnoty předzpracují a uloží do pracovních proměnných pro každý alarm:

sPath – cesta k zařízení, zde: /29.066418000000. Pro čtení nebo zápis hodnot se před tuto cestu může přidat adresář /alarm a za ni znak / a hodnota některého z řetězců uvedených v následujících položkách
sSensed – soubor se čtenou hodnotou, zde: sensed.BYTE
sLatch – soubor s příznakem změny, zde: latch.BYTE
sAlarmPor – soubor indikující zapnutí napájení daného zařízení, zde: por
sSet – soubor, do kterého se má zapsat hodnota, určující, kdy se bude alarm generovat (první část položky Set Alarm až ke znaku =), zde: set_alarm
sSetVal – hodnota, která se má zapsat do souboru sSet (druhá část položky Set Alarm za znakem =), zde: 133333333
sLatchRes – soubor, do kterého se má zapsat hodnota, určující, že byl alarm obsloužen (první část položky Reset Latch až ke znaku =), zde: latch.BYTE
sLatchResVal – hodnota, která se má zapsat do souboru sLatchRes (druhá část položky Reset Latch za znakem =), zde: 0

Pro zpracování alarmů je v ovladači OwsDrv použit stavový automat s následujícími stavy:

NOT_USED – V konfiguraci ovladače není uveden žádný alarm.
INIT – Počáteční stav automatu.
ALARM_DIR – Zjišťování obsahu adresáře /alarm.
ALARM_PROCESS – Začátek zpracování každého alarmu.
ALARM_POR_READ – Zjišťování zda dané zařízení neprovedlo svou inicializaci po zapnutí napájení (power-on reset) pomocí čtení souboru, jehož jméno je uloženo v řetězci sAlarmPor.
ALARM_POR_READ_WAIT – Čekání na dokončení čtení zahájeného ve stavu ALARM_POR_READ.
ALARM_SET – Nastavení generování alarmu na daném zařízení po zapnutí napájení. Do souboru, jehož jméno je určeno řetězcem sSet se zapíše hodnota řetězce sSetVal.
ALARM_SET_WAIT – Čekání na dokončení zápisu zahájeného ve stavu ALARM_SET. Poté se začnou procházet všechny výstupy (Output). Pokud se najde výstup, jehož cesta začíná řetězcem sPath, zapíše se do příslušného souboru hodnota specifikovaná v položce Init. Value (viz obr. 3.3).
ALARM_INIT_WRITE_WAIT – Čekání na dokončení každého jednotlivého zápisu počáteční hodnoty z předchozího stavu.
ALARM_POR_RESET – Smazání příznaku inicializace po zapnutí napájení (power-on reset). Do souboru, jehož jméno je určeno řetězcem sAlarmPor, se zapíše hodnota 0.
ALARM_POR_RESET_WAIT – Čekání na dokončení smazání příznaku inicializace po zapnutí napájení.
ALARM_LATCH – Zjištění, zda dané zařízení indikuje výskyt alarmu. V tomto stavu se pošle příkaz na čtení obsahu souboru, jehož jméno je určeno řetězcem sLatch. Pokud je obsah nenulový nebo se v seznamu položek vyskytuje alespoň jedna nenulová, je zdetekován výskyt alarmu od posledního čtení.
ALARM_LATCH_WAIT – Čekání na dokončení čtení zahájeného ve stavu ALARM_LATCH.
ALARM_SENSED – Čtení hodnoty signálu po výskytu alarmu. Pokud byl zdetekován výskyt alarmu ve stavu ALARM_LATCH, zahájí se čtení souboru v adresáři /alarm, jehož jméno je určeno řetězcem sSensed.
ALARM_SENSED_WAIT – Čekání na dokončení čtení zahájeného ve stavu ALARM_SENSED.
ALARM_LATCH_RESET – Smazání příznaku výskytu alarmu. V tomto stavu se do souboru ve složce /alarm, jehož jméno je určeno řetězcem sLatchRes zapíše hodnota uložená v řetězci sLatchResVal.
ALARM_LATCH_RESET_WAIT – Čekání na dokončení smazání příznaku výskytu alarmu zahájeného ve stavu ALARM_LATCH_RESET.
SENSED – Čtení hodnoty signálu, který se mohl změnit ještě před smazáním příznaku výskytu alarmu ve stavu ALARM_LATCH_RESET. V tomto stavu se zahájí čtení obsahu souboru, jehož jméno je určeno řetězcem sSensed.
SENSED_WAIT – Čekání na dokončení čtení zahájeného ve stavu SENSED.
ALARM_BYPASS – Stav umožňující mezi obsluhou alarmů provést jeden zápis nebo čtení jiného signálu.

Přechody mezi jednotlivými stavy se řídí tabulkou 3.1. V prvním sloupci je uveden aktuální stav, ve druhém sloupci může být pro každý aktuální stav uvedena jedna nebo několik podmínek, ve třetím sloupci pak je uveden stav, do kterého automat přejde, pokud je splněna příslušná podmínka z druhého sloupce. Pro daný aktuální stav jsou podmínky vyhodnocovány shora dolů.






Č. Stav

Podmínky přechodu

Nový stav




-1 NOT_USED

Při otvírání ovladače nalezen alespoň jeden alarm

INIT




0 INIT

Zahájení čtení adresáře /alarm

ALARM_DIR




1 ALARM_DIR

Při čtení adresáře /alarm se dojde na jeho konec

ALARM_PROCESS




2
ALARM_PROCESS

Je-li již souvisle přečteno nMaxConsAlarms, pak

ALARM_BYPASS


Je-li souvisle přečteno méně než nMaxConsAlarms, pak

ALARM_POR_READ


Na konci cyklu alarmů se přiřadí iAlarmPos = -1. Pak

ALARM_BYPASS




3
ALARM_POR_READ

Není-li sAlarmPor definován, pak další alarm

ALARM_PROCESS


Je-li sAlarmPor prázdný, pak

ALARM_LATCH


Po úspěšném přečtení sAlarmPor

ALARM_POR_READ_WAIT




4
ALARM_POR_READ_WAIT

Je-li proměnná por různá od nuly

ALARM_SET


Není-li proměnná por různá od nuly

ALARM_LATCH




5
ALARM_SET

Není-li sSet nebo sSetVal definován, pak další alarm

ALARM_PROCESS


Je-li sSet nebo sSetVal prázdný, pak

ALARM_POR_RESET


iAlarmInitPos = -1; Po úspěšném zápisu pak

ALARM_SET_WAIT




6
ALARM_SET_WAIT

Procházení iAlarmInitPos. Pro nalezené zápisy pak

ALARM_INIT_WRITE_WAIT


Na konci iAlarmInitPos = -1; pak

ALARM_POR_RESET




7
ALARM_INIT_WRITE_WAIT

Pokud je iAlarmInitPos < 0, pak

ALARM_POR_RESET


Jinak

ALARM_SET_WAIT




8
ALARM_POR_RESET

Není-li sAlarmPor definován, pak další alarm

ALARM_PROCESS


Je-li sAlarmPor prázdný, pak

ALARM_LATCH


Po úspěšném zápisu

ALARM_POR_RESET_WAIT




9 ALARM_POR_RESET_WAIT

Po dokončení požadavku

ALARM_LATCH




10
ALARM_LATCH

Není-li sLatch definován nebo je prázdný, pak další alarm

ALARM_PROCESS


Po úspěšném přečtení

ALARM_LATCH_WAIT




11
ALARM_LATCH_WAIT

Je-li proměnná latch různá od nuly, pak

ALARM_SENSED


Jinak další alarm

ALARM_PROCESS




12
ALARM_SENSED

Není-li sSensed definován, pak další alarm

ALARM_PROCESS


Je-li sSensed prázdný, pak

ALARM_LATCH_RESET


Po úspěšném přečtení

ALARM_SENSED_WAIT




13 ALARM_SENSED_WAIT

Po dokončení požadavku

ALARM_LATCH_RESET




14
ALARM_LATCH_RESET

Není-li sLatchRes nebo sLatchResVal definován, pak

ALARM_PROCESS


Je-li sLatchRes nebo sLatchResVal prázdný, pak

SENSED


Po úspěšném zápisu

ALARM_LATCH_RESET_WAIT




15 ALARM_LATCH_RESET_WAIT

Po dokončení požadavku

SENSED




16
SENSED

Není-li sSensed definován nebo je prázdný, pak další alarm

ALARM_PROCESS


Po úspěšném přečtení

SENSED_WAIT




17 SENSED_WAIT

Po dokončení požadavku

ALARM_PROCESS




18
ALARM_BYPASS

Je-li iAlarmPos >= 0, pak další alarm

ALARM_PROCESS


Jinak pokračuj od začátku

INIT




Tabulka 3.1: Stavový automat zpracování alarmů

3.3 Speciální signály

V některých speciálních případech se ukazuje jako užitečné/nutné mít přístup k stavovým nebo konfiguračním proměnným driveru. Níže popsané signály označené písmenem R (W) jsou určeny pro čtení (zápis), tj. jedná se o vstupy (výstupy) řídicího systému.

Vlastní ovladač má tyto speciální signály:

_DGNRESET W

reset (smazání) akumulovaných diagnostických informací

_TRANSACTIONS R

celkový počet transakcí s programem owserver

_RECONNECTS R

počet opakovaných navázání spojení (po chybě komunikace)

Všechny globální signály začínají znakem _ (podtržítko). Vzhledem k oddělení označení ovladače od názvu signálu pomocí dvou znaků _, budou se v tomto případě vyskytovat za sebou tři znaky _, např. OWS___DGNRESET.

Dále ke každému signálu lze přidat za jméno speciální text, který značí, že se nepracuje s vlastní hodnotou, ale s jejím atributem. Texty jsou následující (všechny začínají znakem _):

_Value RW

vlastní hodnota signálu (tj. stejná, jako název bez speciální přípony)

_DGNRESET W

reset diagnostických informací pro daný signál

_TRANSACTIONS R

počet transakcí s programem owserver pro daný signál

_ReadEnable RW

povolení čtení signálu; ekvivalent: _RE

_WriteEnable RW

povolení zápisu signálu; ekvivalent: _WE

_WriteOneShot W

jednorázový zápis signálu; ekvivalent: _WOS

_Alarm R

příznak vzniku alarmu na daném signálu; přečtením se smaže

_PerFactor R

násobek periody ovladače pro aktualizaci signálu

_PerCount R

počet period ovladače od poslední aktualizace signálu

_PerMax R

maximální počet period od aktualizace signálu

_PendCount R

aktuální počet cyklů po které se čeká na vrácení hodnoty z programu owserver

_PendLast R

poslední počet cyklů po které se čekalo na vrácení hodnoty z programu owserver

_PendMax R

maximální počet cyklů po které se čekalo na vrácení hodnoty z programu owserver

_Period R

perioda aktualizace signálu v sekundách

_Age R

doba uplynulá od poslední aktualizace signálu (stáří signálu)

_AgeMax R

nejvyšší stáří signálu od posledního resetu diagnostických informací

Kapitola 4
Co dělat při problémech

V případě, že v diagnostických prostředcích systému REXYGEN, např. v programu REXYGEN Diagnostics jsou neočekávané nebo nesprávné hodnoty vstupů nebo výstupů, je vhodné nejdříve ověřit jejich funkci nezávisle na systému REXYGEN. Dále je nutné překontrolovat konfiguraci. Nejčastější chyby jsou:

Chyba v hardware - špatné zapojení
Nejsou nataženy moduly jádra pro I2C nebo USB zařízení
Nesprávné device ID
Příliš dlouhá perioda úlohy, která čte signály z OwsDrv (v systémovém logu se pravidelně objevuje chyba Socket Error). Pak je třeba zvětšit timeout programu owserver parametrem příkazového řádku --timeout_server=60 (timeout zvětšen na 60 vteřin)

V případě, že daný vstup či výstup funguje pomocí jiných softwarových nástrojů správně a při shodném zapojení v systému REXYGEN nefunguje, prosíme o zaslání informace o problému (nejlépe elektronickou cestou) na adresu dodavatele. Pro co nejrychlejší vyřešení problému by informace by měla obsahovat:

  • Identifikační údaje Vaší instalace vyexportované pomocí programu REXYGEN Diagnostics (Target  Licence  Export).
  • Stručný a výstižný popis problému.
  • Co možná nejvíce zjednodušenou konfiguraci řídicího systému REXYGEN, ve které se problém vyskytuje (ve formátu souboru s příponou .mdl).

Literatura

[1]   Paul Alfille. OWFS 1-Wire Filesystem. http://www.owfs.org, 2013.

[2]   REX Controls s.r.o.. Začínáme se systémem REXYGEN na platformě Raspberry Pi, 2020. .


Referenční číslo dokumentace: 14711

2022 © REX Controls s.r.o., www.rexygen.com