Obchodní podmínky

Aktualizováno: září 2020

1. ROZSAH & POUŽITÍ

1.1

TYTO PRODEJNÍ PODMÍNKY („PODMÍNKY“) SE VZTAHUJÍ NA VŠECHNY NABÍDKY, PRODEJ A NÁKUP PRODUKTŮ (BEZ OMEZENÍ, VČETNĚ HARDWARU A/NEBO SOFTWARU) („PRODUKTY“) NEBO SLUŽEB („SLUŽBY“), KTERÉ SE PRODÁVAJÍ PŘES INTERNETOVOU STRÁNKU, NA NÍŽ ZVEŘEJŇUJEME TYTO PODMÍNKY („STRÁNKA“): (A) MY, FIRMA REX Controls s.r.o. (ODKAZY NA „MY“ NEBO „NAŠE“ SE TVOŘÍ PŘÍSLUŠNÝM ZPŮSOBEM), PRODEJCE, PRO (B) VÁS, ODBĚRATELE (ODKAZY NA „VY“ NEBO „VAŠE“ SE TVOŘÍ PŘÍSLUŠNÝM ZPŮSOBEM).

1.2

VEŠKERÝ NÁKUP JE KONEČNÝ, NEZRUŠITELNÝ A BEZ MOŽNOSTI VRÁCENÍ PENĚZ, KROMĚ SITUACÍ URČENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI ZÁSADAMI VRÁCENÍ.

2. NABÍDKA, OZNÁMENÍ A PŘIJETÍ

 

 

2.1

Veškeré ceny, záznamy a popisy uvedené na této Stránce, nebo na něž je z ní odkazováno, jsou omezeny dostupností, nepředstavují nabídku a mohou být kdykoli staženy nebo změněny před přijetím vaší objednávky (jak popsáno níže).

2.2

Ačkoli se snažíme zajistit dostupnost položek, které se objevují na Stránce, nemůžeme zaručit, že budou všechny položky na skladě nebo ihned k dispozici při odeslání objednávky. Můžeme odmítnout vaši objednávku (bez ručení), pokud ji nemůžeme zpracovat nebo vykonat. V takovém případě nahradíme jakoukoli předchozí platbu, kterou jste za tuto položku provedli.

2.3

Vámi odeslaná objednávka představuje nabídku k nákupu Produktů nebo Služeb podle těchto Podmínek a je předmětem našeho následného přijetí.

Před takovým přijetím vám může být vygenerováno automatické e-mailové oznámení o objednávce. Upozorňujeme, že takové automatické oznámení nepředstavuje formální přijetí vaší objednávky.

2.5

Přijetí vaší objednávky nabývá účinnosti a smlouva je uzavřena v okamžiku, když je námi vaše nabídka výslovně přijata prostřednictvím odeslání vaší objednávky/zahájením Služby a přijetím vaší kreditní karty nebo jiné formy platby („Přijetí“).

2.6

Můžeme uchovávat záznamy o přijatých objednávkách, oznámeních, přijetích a dalších smluvních záznamech po přiměřenou dobu po Přijetí. Na písemnou žádost vám můžeme poskytnout kopii; pro své vlastní záznamy si ale musíte vytisknout kopii všech těchto dokumentů a těchto Podmínek.

3. VAŠE ÚDAJE

3.1

Vy zaručujete, že údaje podané při objednávání jsou aktuální, správné a dostatečné, aby bylo možné splnit objednávku.

3.2

Jste zodpovědní za včasné aktualizování informací o vašem účtu a za jejich přesnost, úplnost a zabezpečení proti neautorizovanému přístupu (a jakéhokoli hesla, které obdržíte za účelem přístupu na Stránku a/nebo nákupu Produktů).

3.3

Pokud není dohodnuto jinak nebo to nevyžaduje použitelné právo, jakákoli záruka vztahující se k Produktům nebo Službám se vztahuje pouze na vás s tím, že jste uživatel a ne distributor těchto Produktů a Služeb.

3.4

Žádná záruka, závazek nebo jiná povinnost nemůže být poskytnuta vámi v našem jménu nebo ve jménu výrobce Produktu, poskytovatele povolení, nebo dodavatele bez našeho předchozího písemného souhlasu.

4. CENA A PODMÍNKY PLATBY
POZNÁMKA: NEMŮŽEME POTVRDIT CENY PŘED PŘIJETÍM VAŠÍ OBJEDNÁVKY

4.1

Ceny za Produkty nebo Služby jsou splatné v okamžiku odeslání nebo dodání, pokud není výslovně ujednáno jinak. Ceny mohou být indikovány na Stránce nebo v oznámení o objednávce, ale rozhodující je v případě rozporu cena, která je vám oznámena při Přijetí.

4.2

Máme právo kdykoli před Přijetím stáhnout jakékoli slevy a/nebo změnit ceny, aby odrážely nárůst nákladů včetně (bez omezení) náklady na jakýkoli materiál, dopravu, práci nebo nárůst nebo uvalení jakékoli daně, cla nebo jiného poplatku a jakoukoli změnu ve směnném kurzu. Vyhrazujeme si také právo upozornit vás na jakékoli chyby v popisu Produktu nebo chyby ve vytváření ceny před odesláním produktu. V takovém případě, pokud se rozhodnete pokračovat v plnění své objednávky, přijímáte, že Produkt nebo Služba budou poskytnuty ve shodě s takovým změněným popisem nebo upravenou cenou.

4.3

Pokud není stanoveno jinak, uvedené ceny jsou bez nákladů na odeslání nebo dopravu do udaného místa dodání.

Souhlasíte s placením daní, odesláním a dopravou Produktů tak, jak jsou uvedeny na Stránce, když odesíláte objednávku ke koupi.

4.4

Platba musí být provedena před doručením a takovým způsobem, který je indikovaný na Stránce (a ne jakýmkoli jiným způsobem, pokud vám nedáme předchozí souhlas).

4.5

Pokud tak není výslovně uvedeno na jiném místě těchto Podmínek nebo Stránky, platba může být přijata v celku, nehledě na jakékoli pohledávky za krácenou dodávku nebo závady.

4.6

Platbu kreditní nebo debetní kartou provedeme při odeslání Produktu nebo zahájení Služby. Vyhrazujeme si právo ověřit platbu kreditní nebo debetní kartou před Přijetím.

4.7

Při platbě na fakturu, musí být každá faktura splatná a být splacena do třiceti (30) dnů od data příslušné faktury. Pokud do příslušného data splatnosti nezaplatíte jakoukoli částku, můžeme prohlásit pomocí oznámení veškerou fakturovanou částku za nezaplacenou k datu, kdy měla být splatná.

4.8

Žádná protipohledávka nebo kompenzace nemůže být odečtena od splatné částky bez našeho předchozího písemného souhlasu. Můžeme na vás také podat žalobu za cenu Produktu kdykoli po datu splatnosti, i když vlastnictví těchto Produktů na vás ještě nepřešlo.

4.9

Jakékoli prodloužení úvěru, který vám byl poskytnut, může být kdykoli změněno nebo zrušeno. Úroky z nesplacené částky přibývají na denním základě v maximální zákonem povolené míře ode dne splatnosti do přijetí celé částky (buď před nebo po rozsudku). Musíte nás odškodnit na požádání za jakýkoli výdaj způsobený náhradou jakékoli částce po době splatnosti.

5. UKONČENÍ

5.1

Pokud vyhlásíte úpadek nebo podepíšete vyrovnávací listinu s věřiteli, nebo se na vás vztahuje soudní příkaz nařizující konkurs, nebo podstoupíte nebo je vám nařízena jakákoli obdobná akce v souvislosti s dluhem, nebo máme důvod se domnívat, že nejste schopni splatit své dluhy při splatnosti; nebo nezaplatíte jakoukoli částku ke dni splatnosti nebo porušíte jakoukoli součást těchto Podmínek, můžeme, bez škody jakémukoli z našich jiných práv:-

5.1.1

zastavit jakýkoli Produkt na cestě; a/nebo

5.1.2

zrušit dodávky dalších Produktů; a/nebo

5.1.3

zastavit nebo zrušit poskytování Služeb; a/nebo

5.1.4

zrušit, po písemném oznámení, vaši objednávku a všechny nebo jakékoli další smlouvy mezi námi a vámi.

6. DODÁVKA A RIZIKO

6.1

Termíny/data dodávky, určené na této Stránce, v jakémkoli jiném oznámení, přijetí nebo jinde, jsou pouze orientační. Ačkoli usilujeme o splnění těchto termínů nebo dat, neručíme za odeslání Produktů a/nebo zahájení Služeb do určitého data nebo dat a nemůžeme být za to nebo za zpoždění odpovědní.

6.2

Dodávka musí být na platnou adresu, kterou určíte, a předmět Přijetí („Doručovací adresa“). Musíte zkontrolovat Doručovací adresu na jakémkoli oznámení nebo přijetí, které od nás dostanete, a okamžitě nás informovat o chybách nebo opomenutích. Vyhrazujeme si právo účtovat vám jakékoli mimořádné náklady, které vyplynou ze změn, které provedete v Doručovací adrese po odeslání objednávky.

6.3

Pokud odmítnete převzít nebo nepřevezmete dodávku Produktů, provedenou podle těchto Podmínek, jakékoli riziko ztráty nebo poškození Produktů nicméně přechází a bez výhrady k jakýmkoli našim dalším právům nebo nápravám:-

6.3.1

Máme právo na plnou okamžitou platbu za dodané Produkty a Služby a uskutečnit dodávku jakýmkoli způsobem, který uznáme za vhodný, nebo uskladnit Produkty na vaše riziko;

6.3.2

Jste povinni na požádání zaplatit veškeré náklady vzniklé skladováním Produktu a jakékoli další náklady způsobené odmítnutím převzetí nebo nepřevzetím dodávky;

6.3.3

Máme právo zbavit se Produktu 30 dnů po stanoveném datu dodávky způsobem, jaký uznáme za vhodný, a můžeme zahájit proces prodeje jakékoli částky, kterou nám dlužíte.

6.4

S výjimkou rozsahu mandatorních práv, které máte jako spotřebitel podle platných zákonů, nemáte právo odmítnout Produkty nebo jejich části z důvodu krácené dodávky a musíte zaplatit celou částku bez ohledu na krácenou dodávku nebo nedodání, pokud nás písemně neinformujete o jakýchkoli pohledávkách do 7 dnů od data přijetí příslušné faktury nebo dodávky, přičemž hned poté musíte zaplatit za skutečně doručené množství.

6.5

Při dodávání Produktů ve formě instalací představuje každá instalace zvláštní kontrakt a jakákoli závada u jedné nebo více instalací vás neopravňuje k nepřevzetí celého kontraktu nebo zrušení jakýchkoli dalších instalací.

6.6

Pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak, riziko ztráty nebo poškození Produktu na vás přechází při dodání nebo při předání do vašeho držení nebo držení jakéhokoli vámi poskytnutého dopravce nebo přepravce, podle toho, co nastane jako první.

7. ODMÍTNUTÍ, POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTA PŘI PŘEPRAVĚ

7.1

S výjimkou situací uvedených výše nebo podle všech použitelných zásad vracení a veškerých práv, která máte podle platných zákonů a která nemohou být vyloučena nebo omezena těmito Podmínkami:

7.1.1

nejsme zodpovědní a vy nemáte právo odmítnout Produkty nebo Služby, s výjimkou:

(a)

poškození nebo ztráty Produktů nebo jejich částí při přepravě (pokud jsou Produkty přepravovány naším vlastním dopravcem nebo v našem zastoupení), pokud nám tak oznámíte do 5 pracovních dnů od příjmu Produktů;

(b)

závad Produktů (které nebyly způsobeny jakýmkoli činem, zanedbáním nebo opomenutím na vaší straně), nám písemně oznámených do 30 dnů od přijmu Produktů.

(c)

vadné funkce Služeb (která nebyly způsobeny jakýmkoli činem, zanedbáním nebo opomenutím na vaší straně), pokud je písemně oznámíte do 5 dnů od okamžiku, kdy zjistíte závadu.

7.1.2

nejsme zodpovědní za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou vadnou instalací Produktů; používáním Produktů v souvislosti s jiným vadným, nevhodným nebo špatně instalovaným vybavením; vaším zanedbáním; nevhodným použitím nebo použitím způsobem, který se neslučuje se specifikací a pokyny výrobce.

7.1.3

v případě nedostatku nebo nedodání, nebo jakékoli závady nebo poškození Produktu nebo Služby, můžeme podle svých možností:

(a)

(v případě chybějícího nebo nedodaného Produktu) nahradit nebo dodat a/nebo

(b)

v případě nefunkčnosti nebo vadné funkce Služby opravit tuto nefunkčnost nebo závadu; a/nebo

(c)

v případě poškození nebo jakýchkoli závad(y) Produktu a ve shodě s příslušnými zásadami vrácení:

(i)

Nahradit nebo opravit Produkt po vašem vrácení Produktu; nebo;

(ii)

Nahradit cenu zaplacenou v souvislosti s Produkty, které jsou poškozené nebo vadné.

8. SOFTWARE

8.1

Pokud dodaný Produkt je nebo zahrnuje software („Software“), je tento Software licencovaný námi nebo příslušným poskytovatelem licence/vlastníkem podle příslušné smlouvy s koncovým uživatelem nebo podmínek licence obsažených v Softwaru („Podmínky licence“) a/nebo Produktu. Navíc:

8.1.1

Tento Software nesmí být kopírován, upravován, překládán, dán k dispozici, šířen, měněn, demontován, dekompilován, rozebrán nebo kombinován s jakýmkoli softwarem, kromě způsobů, které (i) jsou povolené v Podmínkách licence nebo (ii) platné zákony výslovně udělují toto právo, které nemůže být smlouvou vyloučeno.

8.1.2

Kromě možností určených příslušnými Podmínkami licence se vaše právo na vrácení a/nebo náhradu podle těchto Podmínek a příslušných zásad vrácení nevztahuje na situaci, kdy otevřete smršťovací fólii Softwaru a/nebo porušíte licenční pečeť a/nebo použijete Software.

8.1.3

Kromě situací výslovně písemně uvedených nebo podle příslušných Podmínek licence, je Software poskytován ‘tak, jak je’, bez jakýchkoli záruk, podmínek nebo okolností vztahujících se ke kvalitě, vhodnosti k účelu, výkonu nebo souhlasu s popisem a neposkytujeme žádné záruky ve vztahu k instalaci, nastavení nebo chybám/vadám Softwaru. Doporučujeme zkontrolovat Podmínky licence s ohledem na vaše práva vůči výrobci, poskytovateli licence nebo dodavateli Softwaru.

9. OMEZENÍ ZÁRUKY

9.1

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, NEZÁVISLE NA TOM, JESTLI JSME SI BYLI VĚDOMI NEBO BYLI INFORMOVÁNÍ O MOŽNOSTI POŠKOZENÍ, A NEZÁVISLE NA TOM, JESTLI OMEZENÉ PROSTŘEDKY ZDE UVEDENÉ DOKÁŽOU SPLNIT SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL, (1) NAŠE SOUHRNNÉ RUČENÍ (PRO PORUŠENÍ SMLOUVY, PŘEČIN NEBO Z JINÉHO PRÁVNÍHO DŮVODU) NEPŘEKRAČUJE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ CENU PRODUKTŮ, KTERÉ JSTE SI OBJEDNALI A KTERÉ NEJBLÍŽE SOUVISEJÍ S VAŠÍ ŠKODOU A (2) NEJSME ODPOVĚDNÍ ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO VEDLEJŠÍ ŠKODY, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY PŘÍJMŮ NEBO NÁKLADY ZA POKRYTÍ.

10. PRÁVA TŘETÍCH STRAN

10.1

Musíte nás pojistit proti jakýmkoli a všem závazkům, nárokům a nákladům způsobeným nebo proti nám použitým jako přímý nebo nepřímý důsledek našeho poskytování Služeb nebo provedení jakékoli práce na nebo pro Produkt, pokud to bylo učiněno na zvláštní požadavek nebo specifikaci vaší (nebo vašeho zástupce), které způsobily jakékoli porušení nebo údajné porušení vlastnických práv třetí strany.

10.2

V maximálním zákonem povoleném rozsahu, s výjimkou situací výslovně uvedených v Podmínkách licence nebo jinde, vám nejsme odpovědní v případě, že Produkty nebo Služby poruší nebo údajně poruší vlastnická práva třetí strany. V případě, že Produkty jsou nebo mohou být předmětem patentového, copyrightového, databázového práva, registrovaného designu, ochranné známky nebo jiných práv třetí strany, musíte se odvolat na příslušné podmínky výrobce Produktu a/nebo poskytovatele licence/majitele. Máme povinnost na vás převést jen ta práva nebo tituly, které sami máme.

11. OBECNÁ ZÁRUKA „JAK JE“ – BEZ OHLEDU NA ZVLÁŠTNÍ ZÁRUKU PŘIBALENOU VÝROBCEM K PRODUKTŮM;

11.1

Veškeré specifikace Produktu, ilustrace, kresby, podrobnosti, rozměry, údaje o výkonu a další informace na Stránce nebo námi poskytnuté mají představovat obecný obrázek o Produktech a neposkytují záruku nebo naše vyjádření, že Produkty budou shodné. Pro určení svých práv a opatření v tomto smyslu se musíte řídit specifikacemi výrobce nebo dokumentací k záruce.

11.2

K dodanému Produktu máte záruku poskytnutou výrobcem, poskytovatelem licence nebo dodavatelem a musíte se v tomto smyslu řídit příslušnou dokumentací dodanou s Produktem. (Je-li to vhodné, zásady vrácení mohou také obsahovat postupy, které lze použít při opravě nebo výměně vadných dodaných Produktů.)

11.3

Vaše právo na opravu nebo výměnu Produktů nebo jejich částí, které jsou vadné bude (s výjimkou situací, kdy je dohodnuto jinak) zrušeno nebo prohlášeno za neplatné, pokud:

11.3.1

 byly Produkty opraveny nebo měněny jinými osobami než výrobcem, námi nebo autorizovaným prodejcem; a/nebo

11.3.2

 vadný Produkt nebo Produkty nebyly vráceny s písemným uvedením všech detailů o údajných závadách do 30 dnů od data doručení Produktů; a/nebo

11.3.3

závady jsou způsobeny (zcela nebo zčásti) špatným zacházením, nevhodným použitím nebo skladováním nebo údržbou nebo instalací, nebo nedodržením pokynů výrobce nebo jiných instrukcí námi vydaných nebo zprostředkovaných v souvislosti s dodanými Produkty.

11.4

S VÝJIMKOU SITUACÍ, U NICHŽ JE VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK V TÉTO SEKCI 11, NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU NEBO ZASTUPOVÁNÍ A ZŘÍKÁME SE JAKÉKOLI ODVOZENÉ ODPOVĚDNOSTI A ZASTUPOVÁNÍ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ODVOZENÝCH ODPOVĚDNOSTÍ ZA OBCHODOVATELNOST, VHODNOSTI KE ZVLÁŠTNÍMU ÚČELU A NEPŘESTUPOVÁNÍ. TYTO PODMÍNKY STANOVUJÍ VAŠI VÝHRADNÍ A EXKLUZIVNÍ NÁPRAVU.

12. SHODY, CLA & EXPORT

12.1

Pokud je při vašem nabytí, přepravě a použití Produktů nutná jakákoli licence nebo souhlas jakékoli vládní nebo jiné autority, musíte získat tuto licenci nebo souhlas na své vlastní náklady a je-li to zapotřebí, nám je na požádání předložit. Pokud tak neučiníte, neopravňuje vás to k zastavení nebo zdržení platby. Jakékoli další výdaje nebo poplatky nám způsobené v souvislosti s vaším zanedbáním v této otázce hradíte vy.

12.2

Produkty vám licencované nebo prodávané podle těchto Podmínek mohou být předmětem zákonů na kontrolu exportu a omezení v Oblasti nebo jiné příslušné jurisdikci, kam vám jsou dodány nebo kde je používáte. Jste zodpovědní za dodržení těchto zákonů a za to, že je nijak neporušíte.

12.3

Položky přesahující určitou hodnotu a vstupující ze třetích zemí do Evropského hospodářského prostoru (EHS) mohou být předmětem celních poplatků (např. pokud cena přesahuje vaše osobní povolení k dovozu). Můžete podléhat celním poplatkům, dovozním clům a daním, které jsou splatné, když Produkt dorazí na vámi udané místo určení. Všechny takové dodatečné poplatky za celní odbavení nebo dovozní cla nebo daně musíte uhradit vy, protože my nemáme žádný dohled nad tím, jaké takové poplatky jsou. Kontaktujte svůj místní celní úřad příslušné jurisdikci pro další informace o celních zásadách a povinnostech.

13. OZNÁMENÍ

13.1

Jakákoli oznámení a další komunikace související se smlouvou mohou být sděleny osobním doručením, předplacenou poštou, faxem nebo e-mailem na poslední adresu a kontakt, které jedna strana písemně sdělila druhé. To je také adresa pro soudní řízení způsobem předepsaným zákonem. S výjimkou výše uvedených situací ve vztahu ke stornování objednávky zákazníka, jsou tato oznámení a komunikace (pokud jsou správně adresovány) považovány za doručené:

13.1.1

 Při osobním doručení k datu doručení na příslušnou adresu (nebo, pokud se nejedná o pracovní den, k prvnímu následujícímu pracovnímu dni);

13.1.2

 Při odeslání poštou 5 pracovních dnů po odeslání;

13.1.3

 Při odeslání faxem ke dni odeslání, doloženému zprávou o úspěšném přenosu (nebo, pokud se nejedná o pracovní den, k prvnímu následujícímu pracovnímu dni).

13.1.4

 Při odeslání e-mailem podle toho, co nastane jako první, (i) k odeslání potvrzení o doručení příjemcem; (ii) přijetí odesílatelem automatické zprávy o úspěšném doručení nebo otevření e-mailu; nebo (iii) vypršení 48 hodin po přenosu, v případě, že odesílatel neobdržel zprávu o nedoručení.

14. OSOBNÍ ÚDAJE A VAŠE SOUKROMÍ

14.1

Dodržujeme platné zákony o ochraně osobních údajů a údaje, které vás identifikují nebo by mohly identifikovat („Osobní údaje“) nikdy neposkytneme dalším stranám bez Vašeho souhlasu. Odesláním svých Osobních údajů ve vztahu ke své objednávce, souhlasíte s tím, že tato Osobní data budou zpracována za účelem zpracování objednávky.

14.2

Ve vztahu k zabezpečení objednávek, které nám odešlete:

14.2.1

Náš zabezpečený server kóduje všechna vaše Osobní data včetně čísla kreditní nebo debetní karty a jména a adresy. To znamená, že symboly, které zadáte, se konvertují do částí kódu, který je pak bezpečně přenesen přes internet.

15. OBECNÉ INFORMACE

15.1

Nesmíte postupovat, převádět, zatěžovat nebo darovat, nebo mít v úmyslu postupovat, převádět, zatěžovat nebo darovat svá práva ve smyslu těchto Podmínek. Jakékoli zamýšlené postoupení bude nulové a neplatné.

15.2

Nejsme zodpovědní, ani nemůžeme být při nedodržení smlouvy zodpovědní, za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou jako přímý nebo nepřímý důsledek v případě, že nebudeme moci splnit své povinnosti vůbec nebo včas z důvodu jakýchkoli okolností, které nemůžeme přiměřeně ovlivňovat, včetně (ale ne výhradě) jakéhokoli zásahu vyšší moci, války, teroru, výtržností, civilních bouří, vládních akcí, výbuchů, požáru, povodně, bouře, nehody, stávky, výluky, obchodního sporu nebo překážek v práci, krachu továrny nebo poruchy strojního zařízení, přerušení dodávky energií nebo materiálů, přerušení internetové komunikace atd.; v takovém případě můžeme zrušit vaši objednávku a nahradit vám veškeré provedené platby.

15.3

Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky nahrazují a ruší všechny předchozí smlouvy, dohody a pracovní dohody, písemné nebo ústní, výslovné nebo odvozené, mezi námi a vámi. Tyto Podmínky mají přednost před všemi jinými podmínkami jinde obsaženými, nebo na něž je jinde odkazováno, nebo odvozenými z obchodu, zvyku nebo způsobu chování. Všechny údajné protikladné podmínky jsou tímto vyloučeny v maximální možné míře povolené zákonem. V maximální možné míře povolené zákonem si vyhrazujeme právo měnit tyto Podmínky na základě předchozího písemného oznámení - máte právo písemně odmítnout tyto změny Podmínek s ohledem na všechny objednávky, u nichž proběhlo Přijetí, ale ještě nebyly provedeny.

15.4

Žádné uvolnění, odklad, zpoždění nebo prodloužení ze strany vás nebo nás při vymáhání jakékoli z těchto Podmínek nebo při poskytnutí času jakékoli straně nepoškozuje nebo neomezuje tato práva a povinnosti.

15.5

Žádné zřeknutí se práva na jakoukoli položku z těchto Povinností není účinné, pokud není písemné a námi podepsané. Zřeknutí se práva při porušení Podmínek nelze chápat jako zřeknutí se práva při jakémkoli následném porušení podmínek.

15.6

Pokud z jakéhokoli důvodu zjistíme nebo rozhodne soud příslušné jurisdikce, že je jakékoli z nařízení nebo částí těchto Podmínek nelegální, nevymahatelné nebo neplatné podle platného práva v příslušné jurisdikci:

15.6.1

tyto Podmínky nebudou dotčeny v jiných jurisdikcích do té míry, do jaké takové zjištění nebo rozhodnutí není použitelné; a

15.6.2

v příslušné jurisdikci zůstává zbytek těchto Podmínek (v maximálním rozsahu povoleném zákonem) v platnosti a účinný.

16. ROZHODNÉ PRÁVO

16.1

Platnost výkladu a plnění těchto Podmínek se řídí českým právem a strany se v případě soudního projednávání vzešlého z jakéhokoli sporu podrobují výhradní jurisdikci českých soudů;

16.2

Jazyk jakéhokoli řízení při rozhodování sporů nebo jakéhokoli řízení bude čeština.